Return to site

清代双面石刻造像碑

· 传统艺术,Ancient Arts
broken image

苏州六悦博物馆

Suzhou Six Arts Museum

此石碑为双面雕刻,刻写的文字内容为碑文的正文部分,叙述了在何时何地为何原因何人作了什么好人好事,同时阐明了感激之情,此碑文字面阴刻文字,描述了清代绵东百姓募资重建寺庙的故事。石碑的另外一面浮雕了一个头戴乌纱帽、穿圆领衫、束腰带的明代文官的形象。

broken image
broken image
broken image
broken image
broken image

苏州六悦博物馆

Suzhou Six Arts Museum

原文:

尝闻山不在高有仙则灵,今绵东二四两里有云盖寺者,明时之古刹也。自献贼屠蜀,凡前后殿宇东西两侧罔不焚燎一空及。国初定鼎,基址犹存,附近士民于道光年间砌有石垣,修有石庙,正中刻绘:观音大士、云华老祖二像独山门。土神一庙乱石磊成神像亦坏,士民等见之复恻然心伤?欲供神建庙,奈独力难成,是以募化四方,幸仁人君子不吝锱铢共……

broken image
broken image
broken image
broken image

苏州六悦博物馆

Suzhou Six Arts Museum

大意:

绵东有个云盖寺,是明代的石作的寺庙,从出现以来,由于窃贼和战乱灾害,殿宇周围都烧毁了。新王朝刚建立的时候,还存建筑物的基础,附近还有百姓在道光年间砌的石垣,修有石庙,当中刻绘有观音大士和云华老祖的神像,二像只有一个山门。土神庙由乱石磊成,神像也坏了,百姓见了十分悲痛心伤,想要重建庙宇供奉神明,奈何独力难成,于是募化四方,有幸仁人君子都很乐于奉献一起……